domingo, 26 de octubre de 2008

LOS NOMBRES DE SRIMATI RADHARANI

Los Nombres de
SRIMATI RADHARANIA

Abhayaprada, Abhistada, Acyutapriya, Aharada, Akasa-rupa, Alakesvara-pujya, Amavasya, Ambhoda, Ambika, Amoha, Anamsa, Ananda-yukta, Anandaprada, Anandarpita-cetana, Ananga-lata, Ananga-mohini, Anda-bahya, Anda-madhyastha, Anda-paripalini, Anda-rupa, Anda-samhartri, Andhakara-bhaya-dhvasta, Anga-harini, Angara-purna, Animady-asta-siddhi-da, Anna-purna, Anuttama, Anuttara, Anviksiki, Aparajita, Apavrta, Apurva, Apurva-da, Ardha-candra-dhara, Ardra-pada-ga, Arjuna-sakhi, Arundhati, Asavasakta-vasana, Asesa-sadhani, Asoka, Atapa-rupa, Ati-sundari, Atita-gamana, Atita-gunaB

Badhu-rupa, Bakula, Bakulamoda, Balaradhya, Balesvari, Bara, Bhagesvari, Bhagini, Bhaimi, Bhakta, Bhakta-bhukti-subha-prada, Bhakta-gati, Bhakta-kalpa-drumatita, Bhakta-phala-prada, Bhaktananda-pradayini, Bhakti-gamya, Bhakti-priya, Bhaktika, Bhakty-atita, Bhama, Bhandira-talavana-ga, Bharati, Bharya, Bhasati-vegini, Bhaumi, Bhava-bhavini, Bhava-nasanta-kariny, Bhavatiga, Bhavisya, Bhavya, Bhavya-gatra, Bhayapaha, Bhima-kulodvaha, Bhogya, Bhranti, Bhukti, Bhumi, Bhuta, Bhuvana, Bhuvana-mohini, Bhuvana-sundari, Bhuvanesvari, Bilva-vapuh, Bilva-vrksa-nivasini, Bilva-vrksa-priya, Bilvatmika, Bilvopama-stani, Brahma, Brahma-patni, Brahma-rupa, Brahma-visnu-sivardhanga, Brahmaloka-pratisthita, Brahmanda-bhanda-madbyastha, Brahmanda-bhanda-rupini, Brahmanda-gocara, Brahmanda-paripalini, BuddhiC

Caitanya, Caitanya-rupa, Caitanya-rupini, Cancala, Cancalamoda, Candi, Candra, Candra-gatri, Candra-kesi, Candra-koti-sugatri, Candra-prema-tarangini, Candranana-manohari, Candravali, Catur-bhuja, Catura, Caturi, Citra, Citra-lekha, Citra-malini, Citra-rupini


D

Dadhi-bhandarthini, Dadimi-kusumopama, Daksa-kanya, Daksa-yajna-hara, Daksi, Dama, Dama-dharini, Damini, Damodara-priya, Danujendra-nivarini, Daru-haridrika, Daya, Daya-rupa, Dayadhara, Dayanvita, Deva-mata, Devari-kula-mardini, Devi, Dhairya-rupa-dhara, Dhama-rupiny, Dhana-dhanya-vidhatri, Dhanya, Dharini, Dhatranandapradayini, Dhatri, Dhira, Dhrti, Dhumra, Dhumra-kesa, Dina, Dipa-datri, Dipa-priya, Draupadi, Drk-pata-mohita, Dugdha-manthana-karmadhya, Dugdha-manthana-tat-para, Duhkha-hantri, Duhkha-hara, Duhkha-kartri, Durba-dala-tanu-ccbavih, Durga, Durgati-nasini, Durva-dala-syama-tanuh, Dvaraka-vasini, Dvi-bhuja


E


Eka, Ekanga, Ela-lavanga-karpura
G

Gagana, Gaganesi, Gaja-mukta, Gajendra-gamini, Gaji, Gamanagamana-priya, Gamanatita-nirbhara, Gamya, Gana-mata, Gana-tosita, Ganadhyaksa, Ganga, Ganga-jalamayi, Gangerita, Gati, Gati-jna, Gati-nistha, Gati-prada, Gatimatam-dhatri, Gati, Gaunya, Gaura-candranana, Gaura-vigraha, Gaurangi, Gauri, Gavadhyaksa, Gavam, Gavesi, Gavesvari, Gavi-vasini, Gavisi, Gaya, Gayatri, Gayesvari, Gayottara, Geha-bhavana-bhavana, Ghati, Ghrta-lipta, Girbana, Girbana-gana-sevita, Girbana-vandya, Girija, Gita, Gita-gamya, Gita-kusala, Gokarna, Gokulananda-dayini, Gokulananda-kartri, Gokulantara-geha, Gokulanvita-deha, Gokulatva-pradayini, Gopa, Gopa-mata, Gopa-nandinim, Gopa-patni, Gopa-rajya-prada, Gopa-sundari, Gopa-vanita, Gopala-palika, Gopala-vanita, Gopalasya, Gopananda-kari, Gopanganavestita, Gopaniya, Gopi, Gopinatha-manohara, Gopinathesvari, Govardhana-hasya, Govardhanesvari, Govinda-gana-pujita, Govinda-priya-karini, Govinda-raja-grhini, Gramya, Guna, Gunatita-phala-prada


H

Hai-hai-tala-dhara, Haimavati, Haimi, Hara, Hara-kanta, Hara-patni, Hara-prana, Hara-prita, Hara-rata, Hara-tosana-tatpara, Harananda-pradayini, Harer jaya, Hares tanuh, Haresvari, Hari-bhakti-pradayini, Hari-bhavana-sila, Hari-bhusana-bhusadhya, Hari-dvara, Hari-kanta, Hari-kautuka-mangala, Hari-prada, Hari-prana, Hari-priya, Hari-sannidhya-datri, Hari-tosana-tat-para, Hari-vallabha, Harid-ambara-dharini, Haridra, Harini, Hariny, Harita, Hasya-bhasana-tat-para, Hava-bhavanvita, Haya, Hayakrtih, Hayasya, Hayi, He-he-sabda-svarupa, Hela, Hema, Hema-gatri, Hema-mandana, Hema-mukhi, Hema-ragadbya, Hema-sundari, Heramba-suta, Hetu-yukta, Hi-hi-vakya-visarada, Himalaya-suta, Hiranya-da, Hrdya


I

Indranila-mani-nyasta, IsvariJ

Jagad-ambika, Jagad-ananda-kartri, Jagad-anvaya, Jagad-bija, Jagad-utpatti-karika, Jagad-yoni, Jagannatha, Jagannatha-priya, Jagannathesvari, Jagatam-adhisthatri, Jahnu-kanyka, Jaimuti, Jaitra-prada, Jala-saya, Jala-tala, Jalodari, Jamatr-kula-vandita, Jambala-malika, Jambavati, Janakananda-karini, Janaki, Janani, Janma-mrtyu-jarapaha, Janmasunya, Jatila, Java-kusuma-sankasa, Jaya, Jaya-patni, Jaya-prada, Jayanti, Jimuta-rupa, Jitamitra-pramodini, Jitarthi, Jitendriya, Jiva, Jiva-vandya, Jivananda-pradayini


K

Kadambari-pana-para, Kailasa-vasini, Kailasacala-vasini, Kailasini, Kaivalya-dayini, Kaivalya-patha-da, Kaivalya-sundari, Kaivarti, Kala, Kaladhinatha-vadana, Kalanathadhirohini, Kali-kalmasa-bhanga, Kali-kalmasa-nasini, Kali-kalmasa-rupa, Kalindatanaya-tira, Kalindi, Kalindi-kula-dipika, Kalpa, Kalpa-rupini, Kama-bija-pradayini, Kama-kala, Kama-karika, Kama-lalasa-vigraha, Kama-prakasika, Kama-sastra-prakasini, Kama-sastra-vinoda, Kama-vallabha, Kamala, Kamala-kanta-grhini, Kamala-sundari, Kamalalaya, Kamanga-harini, Kamari-kanta, Kamesi, Kamesvari, Kaminy, Kampamana, Kamsa-hara, Kanakakrti, Kancanabha, Kancanangada-dharini, Kandarpa-koti-janani, Kandarpa-koti-sundari, Kanta, Kanta-nitambini, Kantara-sustha-vasini, Kantara-vasini, Kanti, Kanya, Kapala-malini, Kapila, Karani, Karika, Karini, Karna, Karttika-vrata-kartri, Karttiki, Karuna, Karunamaya-karini, Karunarnava-dharini, Karunarnava-rupini, Karunarnava-sampurna, Karunya, Karyatita, Kaulini, Kaumari, Kauseyambara-dharini, Kaya, Kesa, Kesa-pasa-rata, Kesa-saivala-dhatri, Kesava, Kesava-prita, Kesava-priya, Kesavananda-datri, Kesavananda-dayini, Kesavi, Kesini, Kevala, Khecara-suta, Khecaratva-pradayini, Khecari, Kisora-sanga-samsarga, Kisora-vallabha, Kisori, Kisorini, Kosa, Kosa-rupa, Kosala, Kosavari, Koti-kandarpa-lavanya, Krida-kautuka-rupini, Kripatita, Krodhini, Krpa, Krpanvita, Krpavati, Krsna, Krsna-bhakta-phalarthini, Krsna-bhogya, Krsna-kala, Krsna-kanta, Krsna-kroda, Krsna-pivari, Krsna-prema, Krsna-prema-parayana, Krsna-prema-rata, Krsna-prema-tarangini, Krsna-premavati, Krsna-prita, Krsna-rata, Krsna-samyuta, Krsna-sangarthini, Krsna-stuta, Krsna-taranga-da, Krsna-tosana-tat-para, Krsnacandra-priya, Krsnam, Krsnananda-pradayini, Krsnananda-vidhayini, Krsnanga-vasini, Krsnartha-rahita, Krsnartha-vasana, Krsnartha-vyakula, Krsnarthini, Krsnavatara-nirata, Krsnesi, Ksama, Ksamakula, Ksema, Ksema-kari, Ksetra, Ksetra-nivasini, Ksetradhisthatr-rupa, Ksetratita, Ksina, Ksirodasayini, Ksudha, Ksudra-kitanga-samsarga, Ksut, Kula-dipika, Kula-ksetra-nivasini, Kula-prada, Kula-priya, Kula-pujya, Kulajendra-nivasini, Kulavati, Kulina, Kulodvaha, Kumari, Kumuda, Kumudananda, Kusmanda-bhuta-vetala, Kusumamoda-dharini, Kutila, Kutilalaka, Kutira-vasini, Kuveresvara-vallabha
L

Lajja, Laksmana-geha-stha, Laksmi, Lalita, Langhana-ksama, Lata, Lavanga, Lavanga-namni, Lavanya-mangala, LilaM

Mabodari, Mada-dayini, Madana-mohini, Madhava-mano, Madhavi, Maha-bhima, Maha-durga, Maha-jiva-prada, Maha-laksmi, Maha-mukta, Maha-mukti-phala-prada, Maha-visnu-priya, Mahalasa, Maheyi, Malati-malya-bhusadhya, Malati-malya-dharini, Manda-lajja, Mangala-prada, Mangalamoda-janani, Mangalya, Mano-'dhisthatr-devi, Manohara, Manorama, Mathura, Mathura-raja, Mati, Matsya-raja-suta, Matsya-rupa, Maya, Megha-rupa, Mekhalamoda-dharini, Minavatara, Minesi, Mitravinda, Moha, Mohana, Mudrasya, Mukha-vasa-mukhanvita, Mukhi, Mukhya, Mukhya-nivasini, Mukhya-prada, Mukti-datri, Mukti-hetu, Mukti-hetu-langhaniN

Nada-bindu-vidharini, Nada-rupa, Nadesi, Naga-karnika, Naga-mata, Nagara, Nagaralingana-para, Nagarananda-karini, Nagarangana-mangala, Nagendra, Nagendra-kanya, Nairvani, Nanda, Nanda-priya, Nanda-suta, Nandanandana-patni, Nandanangana, Nara-sevya, Narakarnava-nasini, Narakarnava-samhantri, Naranga-kula-mandana, Naranga-phala-sobhita, Narangana, Narangi, Narasimhi, Naratita, Narayana-priya, Narayani, Naresvari, Nari, Nasgari-raga, Nasini, Nava-durgika, Nava-nari, Navanitika, Navina, Nayaka-prita, Nayakananda-rupini, Nayika, Nayika-nayananvita, Nidra, Nila, Nilakantha-priya, Nilambara-vidhatri, Nilambaradhara, Nimba-dadima-rupini, Nirakula, Niralamba, Niralamba-gana-priya, Niralamba-janaih pujya, Niraloka, Niramaya, Nirantara, Nirasraya, Nirguna, Nirvana-datri, Niscaitanya, Nisceta, Niskulina, Nisphala, Nitambini, Niti, Niti-sastra-priya, Nitya, Nitya-gehini, Nitya-rupa, Nitya-tarangini, Nityananda-kari, Nityangi, Nivasa-kusala


P

Pada-padma-subha, Padma, Padma-hasta, Padmangaraga-samraga, Palini, Pana-pananda-dayini, Pana-patra, Panarthini, Panasakta-tara, Panca-sakti-svarupa, Pandava-priya, Pandava-sakhi, Pandita, Pandita-guna, Panditananda-karini, Paranugraha-karini, Parat, Paripalana-kartri, Paripurna, Parvatadhinivasa, Parvati, Pasa-sambandhini, Pati-prana, Pati-vakya-vinodini, Pati-vrata, Paurnamasi, Pavitra, Pavitra-guna-siladhya, Pavitra-guna-simadhya, Pavitra-kula-dipani, Pavitra-kula-dipika, Pavitrananda-dayini, Payasvini, Payo-datri, Payoda-da, Pingala, Pipasa, Pivari, Pradhana-gopika, Prakrti, Prana, Prana-priya, Prana-rupa, Prana-rupiny, Prana-sarvasva-dayini, Prana-vimocana, Pranava, Pranavartha-svarupini, Pranavesi, Pratar-asini, Prema, Prema-bhakta, Prema-bhakti-prada, Prema-bhakti-tarangini, Prema-datri, Prema-hara, Prema-krida-paritangi, Prema-priya, Prema-rupa, Prema-saktimayi, Prema-tarangika, Premalingana-siddhangi, Premananda-tarangini, Premartha-dayini, Preta-prana-vinasini, Priti-janani, Priya, Pundarikaksa-gehini, Pundarikaksa-nilaya, Pundarikaksa-sevya, Pundarikaksa-vallabha, Purnatara, Pusti, Puta-gatra
R

Radha-ramana-kanta, Radhana-rupini, Radhika, Radhya, Radhyanandaprada, Ragini, Raksasi-nasini, Rama, Rama-rata, Rambha, Ramesvari, Rasa, Rasa-gamya, Rasa-krida, Rasa-krida-kari, Rasa-mandala-madhyastha, Rasa-mandala-sevya, Rasa-mandala-sobhita, Rasa-priya, Rasa-rati, Rasa-sundari, Rasadhisthatr-devata, Rasasakta, Rasesvari, Rasika, Rasikananda, Rati-prada, Rati-prita, Rati-ranga-parityaga, Rati-rupa, Rati-srestha, Rati-vega, Rati, Ratna-bhusana-bhusana, Ratna-kundala-bhusita, Ratna-mala-vibhusita, Ratna-malya-dhara, Ratna-manjira-bhusangi, Ratna-simhasana-stha, Ratnalankara-samyukta, Ratnendra-sara-haradhya, Raudra, Raudra-rupa, Revati, Rini, Rohini, Rudrananda-prakasini, Rukmini, Rupa, Rupa-padapa-vasini, Rupavati, Rupini


S

Saci, Sad-bhuja, Sadananda, Sadasiva-manohara, Sadhvi, Sadhya-vilasika, Sadyo-mukti-prada, Sahasrasya, Saila, Sairisi, Saisavananda-karini, Saiva, Saiva-simsapa, Saivalananda-dayini, Sakalepsita-datri, Sakhi, Sakhi-madhya-nivasini, Sakti, Sakti-svarupini, Salila, Sambhu-kanta, Samha, Samhara-karini, Samhara-sabdadhya, Samhartri, Samsara-nasini, Samsara-ragini, Samsararnava-para-da, Samudra-jala-vasika, Samudra-jala-vasini, Samudra-mathanodbhuta, Samudramrta-rupa, Sandrananda-visarada, Sanga-dosa-vinasini, Sankata, Sankhaspada, Sannyasa-dharma-kusala, Sannyasesi, Sara-bhuta, Sara-carma-dhara, Sarac-candra-mukhi, Sarada, Saradanvita, Saran-mukhi, Sarasvati, Sarpini, Sarva, Sarva-bhutanam, Sarva-daityanam, Sarva-jivesvari, Sarva-karana-karana, Sarva-mangala, Sarva-vandya, Sarvaga, Sarvajnatva-vidhatri, Sarvanga-sundari, Sasi-koti-sama-prabha, Sasi-sekhara, Sasi-su-sobhana, Sastra-rupa, Sastra-siddhanta-karini, Sati, Satya, Satya-prada, Satya-rupa, Satyavati, Saumya, Saumya-datri, Saumya-kulodvaha, Savala, Savitri, Sesa, Sesavati, Seva-sevya, Sevakananda-dayika, Sevitepsita-sarvada, Sevya, Siddha, Siddha-ksetra-nivasini, Siddha-rupa, Siddha-yogini, Sila-tala-nivasini, Sindhu-kanya, Sirisa-kusumakrti, Sirisa-kusumamoda, Sirisa-kusumojjvala, Sirisa-mrdhvi, Sisira, Sita, Sitala, Siva, Siva-bhakta, Siva-bhakti-da, Siva-bhakti-sukhanvita, Siva-brahma-hari-priya, Siva-kroda, Siva-prana, Siva-sakti-svarupa, Sivanvita, Sivardhanga-viharini, Smrti, Sokanasini, Sokorahita, Sranti, Srestha, Srestha-rupa, Sri-ganesa, Sri-garbha, Sri-hara, Sri-kama, Sri-kriya-rupini, Sri-krsna-bhajananvita, Sri-krsna-bhavanamoda, Sri-krsna-rahita, Sri-nitamba, Sri-nivasa, Sri-prada, Sri-radha, Sri-rupa, Sri-svarupasrita, Sri-svarupini, Srida, Sridamananda-datri, Sridamasya, Sridamesvara-vallabha, Srila, Srimati, Srisa, Srkkani-parimohita, Srnkhala, Srsti-sthiti-kari, Sruti, Sruti-priya, Sthana-datri, Sthana-rupa, Sthira, Sthiti-vinodini, Sthiti, Su-gopi, Su-komala, Su-kulina, Su-locana, Su-vesini, Subalasya, Subha, Subhangi, Subhankari, Suci, Suddha-sattva, Sukadeva-gunatita, Sukadeva-priya, Sukhesvari, Suki, Suksma, Sulaksmana, Sunya, Sunya-sthana-sthita, Susevini, Svarga-laksmi, Svasa, Svayam, Svayam-prabha, Sveta, Sveta-campaka-varnabha, Syama, Syama-sakhi, Syama-vallabha, Syamala


T

Taitilananda-paritosaka, Takra-yukta, Tami, Tami, Tamisra, Tarkali, Tejasvini, Tejo-rupa, Thai-thai-sabda-sakti-prakasini, Timingla-kulamoda, Tira-gebini, Trailokya-mata, Trailokya-sundari, Tulasi-tosika, Tulasy-adhisthatr-deviU

Ucca-nica, Ugra-rupa, Ujjvala-gatrika, Ujjvalaprada, Unmada-vidhayini


V

Vadana, Vadhu, Vaijayanti, Vaikuntha-natha-grhini, Vaikuntha-paramalaya, Vaikuntha-sundari, Vaikunthadeva-devadhya, Vairagyakula-dipika, Vaisali, Vaisnavi, Vakra-rupa, Vakra-viksana-viksita, Vakresvari, Vallabha, Vama-bhaga, Vama-devi, Vamanga-harini visnoh, Varahi, Vasana-harini, Vasanta-raga-samraga, Vasanta-vasanakrti, Vasini, Vatsala, Veda-gamini, Veda-marga-pravardhini, Veda-sara, Veda-vadini, Vedagamya, Vedagarbha, Vedamata, Vedapara, Vedapriya, Vedatita, Vedavati, Vegadhya, Vegavati, Venu-rati, Venu-vadya, Venu-vadya-parayana, Vetravati, Vibhavari, Vicitra-kathaka, Vicitra-mani-bhusana, Vicitra-vasini, Vicittra-kanakojjvala, Vidusam, Viduttama, Vidvaj-jana-manohara, Vidvat-prema-vivardhini, Vidya, Vidya-svarupini, Vidyamana, Vidyarthini, Vidyut-prabha, Viharini hareh, Vihasya, Vijaya, Vijita, Vijitamoda, Vikalotkarsini, Vikasita-mukhambuja, Vilasini, Vilasiny, Vimala, Vimalangi, Vimalodaka, Vimoha, Vindhyacala-nivasini, Vindhyadri-parivasini, Vindhyalaya, Vipra-mata, Viraga-kusala, Virahini, Viraja, Visakha, Visala-grha-vasa, Visala-kula-sambhava, Visala-netra, Visala-vadari, Visnor anga-nivasini, Visnu-bhavana-tatpara, Visnu-kanta, Visnu-priya, Visnu-vaksah-sthala-stha, Visoka, Vrksa-rupa, Vrnda, Vrndaranya-priya, Vrndavana-vihari, Vrndavana-vilasini, Vrndavanesvari, Vrsabhanu-sutaY

Yacakayacakananda, Yacakojjvala, Yadavendra-vadhu, Yaga-yoga-hara, Yamalarjuna-bhanjini, Yamini, Yamini-natha, Yaminisvari, Yamuna, Yamuna-jala-vasini, Yamuna-para-kautuka, Yamuna-tosa-karini, Yamunangi, Yasasvini, Yaso-'rthini, Yasoda, Yasoda-kroda-vasini, Yasodananana-vallabha, Yasodananda-gehini, Yasodananda-patni, Yasodanandana-prana, Yasodanandanakrida, Yasodanandanaramya, Yasodanandanarthada, Yasodanandanesvari, Yasogamya, Yati, Yauvanananda, Yoga-gamya, Yoga-mata, Yoga-priya, Yoga-rupini, Yoga-siddha, Yogananda-kari, Yogatita, Yogesa, Yogesi, Yogini, Yogini-gana-vandita, Yosid-ananda-karini, Yosit-sakti-svarupa, Yuga-priya, Yuvati


¡¡¡ RADHE RADHE RADHE !!!


No hay comentarios: